Bij een arbeidsongeschiktheidskeuring staat veel op het spel. De verzekeringsarts beoordeelt wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat u nog wel. Bij de WIA en de Wajong 2015 bepaalt hij bovendien of uw arbeidsongeschiktheid of gebrek aan arbeidsvermogen ‘duurzaam’ zal zijn. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts beoordeelt de arbeidsdeskundige welke functies u in theorie nog zou kunnen vervullen, wat u daarmee zou kunnen verdienen en hoeveel dit verschilt van uw vroegere salaris. Op basis hiervan stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. En dat percentage bepaalt dan weer of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog die zal zijn. Van een herkeuring hangt af of uw uitkering hetzelfde blijft, wordt verlaagd of stopgezet.

 

Onderstaande tien tips zijn bedoeld als eerste hulp. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor ME- en CVS-patiënten, maar ook anderen kunnen er veel aan hebben.

Veel ME-patiënten bellen naar de Steungroep als ze een oproep van het UWV verwachten voor een keuring of een herkeuring. Ze willen dan graag weten hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Soms bellen ze pas in een laat stadium, en dat is jammer. Een goede voorbereiding op de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV is heel belangrijk, want van de uitkomst van een (her)keuring hangt veel af. Hieronder geven we tien tips.

 

1.Begin op tijd met voorbereiden

 

 • Wacht niet tot het laatst, maar begin op tijd – dat wil zeggen al weken van tevoren – met de voorbereiding. Want het kost tijd om voor uzelf alles op een rijtje te zetten en bijvoorbeeld de nodige medische gegevens op te vragen.

 

 

 • Stel u ook op de hoogte van de keuringsregels voor ME en CVS, zoals wat in de Richtlijn CVS uit 2013 staat over de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, wat de Gezondheidsraad in 2018 daarover heeft geadviseerd en het beleid dat het UWV naar aanleiding daarvan heeft vastgesteld. Al deze informatie kunt u vinden op de website van de Steungroep. Op de website van het UWV staat veel algemene informatie.

 

 

 

 1. Zoek hulp en ondersteuning

 

 • Vraag iemand in wie u vertrouwen heeft, om u te helpen bij de voorbereiding van uw keuring. Dat kan ook iemand zijn van een vakbond of een andere organisatie, zoals MEE.

 

 • Vraag hem of haar ook met u mee te gaan naar de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Ga niet in uw eentje. 1. Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie

 

 • Bedenk welke informatie van uw huisarts of specialist van belang kan zijn voor uw herkeuring. Zet uw eigen medische gegevens op een rij, zoals uitkomsten van laboratoriumonderzoek, een inspanningstest of neuropsychologisch onderzoek. Vraag deze gegevens zo nodig op bij uw arts(en). Als u vindt dat er onduidelijkheden of twijfels zijn, bijvoorbeeld over uw diagnose of de ernst van uw ziekte, kunt u overwegen nog een afspraak te maken met een gespecialiseerd arts.

 

 

 • Bedenk hoeveel uur u maximaal per dag en per week zou kunnen werken en hoeveel rust u nodig hebt. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Invulschema dagelijkse activiteiten op de website van de Steungroep.

 

 • Maak voor de verzekeringsarts een overzicht op een of twee A-4tjes van uw diagnose(s), gevolgde behandelingen, resultaat daarvan, beperkingen en dagindeling.

 

 • Als u niet in staat bent om naar het UWV-kantoor te komen omdat u bedlegerig bent kunt u vragen of de verzekeringsarts bij u thuis wil komen of desnoods het gesprek telefonisch wil voeren.

 

 1. Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts ook zal nagaan of u in zijn of haar ogen wel de juiste behandeling(en) hebt gevolgd

 

 • Verzamel alle gegevens over de door u gevolgde behandelingen en vraag deze zo nodig op bij uw arts(en), fysiotherapeut, psycholoog enzovoort.

 

 

 • Ga na of u de behandelingen waaraan de verzekeringsarts waarde zou kunnen hechten hebt gevolgd, of dat er misschien nog een behandeling is waarmee u wilt beginnen.

 

 • Hebt u bewust gekozen voor of tegen een bepaalde behandeling, zorg dan dat u dit hebt besproken met uw huisarts of andere reguliere behandelaar. Zet uw argumenten, én die van uw arts of andere behandelaar, goed op een rij.

 

 • Houd er rekening mee dat veel verzekeringsartsen niet zo positief kijken naar alternatieve behandelingen.

 

 1. Denk na over uw opstelling tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

 

 • Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts de wet moet uitvoeren en er dus niet in de eerste plaats is om u te helpen, maar doe ook niet onnodig wantrouwend.

 

 • Doe u niet beter voor dan u bent, maar neem ook geen slachtofferrol aan. Klaag niet, maar leg uit.

 

 • Streef naar erkenning van uw klachten en beperkingen, niet naar erkenning van uw ziekte.

 

 • U mag het gesprek met de verzekeringsarts (en ook dat met de arbeidsdeskundige) opnemen, zodat u achteraf beter na kunt gaan wat er is gezegd. Laat dit wel vooraf even weten.

 

 1. Vraag na afloop van het gesprek met de verzekeringsarts uw medische rapportage op en gebruik uw recht op correctie en aanvulling

 

 • Vraag de verzekeringsarts om tijdige toezending (vóór het gesprek met de arbeidsdeskundige) van de volledige medische rapportage (te herkennen aan de vermelding van de diagnose, niet de verkorte versie!) en de door de arts ingevulde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)

 

 • Als in de rapportage en de FML onjuistheden staan of belangrijke gegevens ontbreken, vraag dan schriftelijk om correctie of aanvulling. Dit is uw wettelijk recht. Op de website van de Steungroep staat hiervoor een voorbeeldbrief.

 

 1. Neem ook het gesprek met de arbeidsdeskundige heel serieus

 

 • Ga na of u de functies of taken die de arbeidsdeskundige voor u selecteert ook daadwerkelijk aankunt met uw opleiding, ervaring en gezondheid. Bent u het niet eens met de geselecteerde functies of taken, zeg dat dan duidelijk.

 

 • Bent u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt verklaard, vraag dan om hulp bij het houden of vinden van werk. Daar hebt u recht op.

 

 1. Informeer u over de uitkering(en) waar u recht op hebt en de verplichtingen die daaraan zijn verbonden

 

 • Stel u goed op de hoogte van de verplichtingen die verbonden zijn aan WIA (WGA en IVA), Wajong, WAO en WAZ. Denk aan de sollicitatie– en re-integratieplicht in het kader van de WGA.

 

 • Krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (meer) of wordt die verlaagd, vraag dan tijdig een andere uitkering aan waar u recht op hebt (WW, Toeslagenwet, IOAW, IOW, bijstand). Houd u aan uw verplichtingen, zoals de sollicitatieplicht.

 

 1. Maak bezwaar en ga in beroep als dat nodig is

 

 • Bent u het niet eens met de uitslag, zoek dan rechtshulp en begin een bezwaarprocedure, en daarna zo nodig een beroepsprocedure. Ook hierover kunt u bij de Steungroep informatie vragen. Let op de uiterste termijnen!

 

 1. Vraag advies en meld uw ervaringen bij de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

 

 • Bij de Steungroep kunt u terecht voor informatie en advies die elders vaak niet te krijgen zijn. Als u donateur bent krijgt u bovendien regelmatig onze nieuwsbrief.

 

 • Uw ervaringen met de keuring kunnen de Steungroep helpen om lotgenoten beter te adviseren en om de betrokken instanties te benaderen met voorstellen ter verbetering van de keuringen. We vragen u daarom uw ervaringen aan ons door te geven.

 


Meer informatie

Op deze website van de Steungroep staat veel informatie die van belang is bij een keuring door het UWV, met name op de pagina (her)keuring WIA of WAO, en de pagina Wajong.

Voor donateurs van de Steungroep zijn er bovendien onder andere de volgende handige documenten te vinden:

In oudere brochures van de Steungroep staat meer informatie over een goede voorbereiding: Handleiding voor de (her)keuring (met in totaal 60 praktische tips)  en de Update keuringen WIA, Wajong WAO en WAZ nr. 1. Deze brochures zijn niet  geactualiseerd. Donateurs van de Steungroep kunnen ze lezen of downloaden vanaf deze website.