Bij een arbeidsongeschiktheidskeuring staat veel op het spel. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wel. Bij de WIA beoordeelt de arbeidsdeskundige, op basis van de conclusies van de verzekeringsarts, welke functies u in theorie nog zou kunnen vervullen, wat u daarmee zou kunnen verdienen en hoeveel dit verschilt van uw vroegere salaris. Op basis hiervan stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dat percentage bepaalt dan weer of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog die zal zijn. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) bepaalt de verzekeringsarts bovendien of uw arbeidsongeschiktheid ‘duurzaam’ zal zijn. Dat bepaalt welk soort uitkering u binnen de WIA zult krijgen (WGA of IVA). Voor de Wajong beoordeelt de verzekeringsarts samen met de arbeidsdeskundige of u geen arbeidsvermogen heb en of dat duurzaam zal zijn. Voorwaarde voor en Wajonguitkering is dat er duurzaam geen arbeidsvermogen is. Van een herkeuring hangt af of uw uitkering hetzelfde blijft, wordt verhoogd, verlaagd of stopgezet. 

 

Onderstaande tien tips zijn bedoeld als eerste hulp. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor ME- en CVS-patiënten, maar ook anderen kunnen er veel aan hebben.

 

Veel ME-patiënten bellen naar de Steungroep als ze een oproep van het UWV verwachten voor een keuring of een herkeuring. Ze vragen dan hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Soms bellen ze pas in een laat stadium, en dat is jammer. Een goede voorbereiding op de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV is heel belangrijk. Die kost tijd en energie, maar van de uitkomst van een (her)keuring hangt veel af. Hieronder geven we tien tips.

 

1. Begin op tijd met voorbereiden

 

 • Wacht niet tot het laatst, maar begin op tijd – dat wil zeggen al weken van tevoren – met de voorbereiding. Want het kost tijd om voor uzelf alles op een rijtje te zetten en bijvoorbeeld de nodige medische gegevens op te vragen.

 

 

 • Stel u ook op de hoogte van de keuringsregels voor ME en CVS, zoals wat in de Richtlijn CVS uit 2013 staat over de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, wat de Gezondheidsraad in 2018 daarover heeft geadviseerd en het beleid dat het UWV naar aanleiding daarvan heeft vastgesteld. Al deze informatie kunt u vinden op de website van de Steungroep. Op de website van het UWV staat veel algemene informatie.

 

 

 

 1. Zoek hulp en ondersteuning

 

 • Vraag iemand in wie u vertrouwen heeft, om u te helpen bij de voorbereiding van uw keuring. Dat kan ook iemand zijn van een vakbond of een andere organisatie, zoals MEE.

 

 • Vraag hem of haar ook met u mee te gaan naar de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Ga niet in uw eentje. 1. Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie

 

 • Bedenk welke informatie van uw huisarts of specialist van belang kan zijn voor uw herkeuring. Zet uw eigen medische gegevens op een rij, zoals gestelde diagnoses, uitkomsten van laboratoriumonderzoek, een inspanningstest of neuropsychologisch onderzoek. Vraag deze gegevens zo nodig op bij uw arts(en), psycholoog, fysiotherapeut enz. Als u vindt dat er onduidelijkheden of twijfels zijn, bijvoorbeeld over uw diagnose of de ernst van uw ziekte, kunt u overwegen nog een afspraak te maken met een gespecialiseerd arts.

 

 • Maak ook een overzicht van de behandelingen die u hebt gevolgd, en de resultaten daarvan. Zorg bij afgebroken behandelingen of behandelingen zonder positief resultaat zo mogelijk voor informatie van de behandelaar dat uw motivatie en inzet goed was.

 

 • Voor een Wajong-keuring kunnen brieven of andere documenten van school of studie helpen om te onderbouwen dat er geen arbeidsvermogen is. Voor een WIA-keuring kan een verklaring van werkgever, leidinggevende of collega nuttig zijn om uw beperkingen te onderbouwen.

 

 

 • Bedenk hoeveel uur u maximaal per dag en per week zou kunnen werken en hoeveel rust u nodig hebt. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Invulschema dagelijkse activiteiten op de website van de Steungroep.

 

 • Maak voor de verzekeringsarts een overzicht op een of twee A-4tjes van uw diagnose(s), gevolgde behandelingen, resultaat daarvan, beperkingen en dagindeling. (U hoeft niet uw hele medisch dossier op te sturen of te overhandigen). 

 

 • Maak voor de verzekeringsarts een overzicht op een of twee A-4tjes van uw diagnose(s), gevolgde behandelingen, resultaat daarvan, beperkingen en dagindeling. (U hoeft niet uw hele medisch dossier op te sturen of te overhandigen). 

 

 • Als u niet in staat bent om naar het UWV-kantoor te komen, omdat u bedlegerig bent of te belastend is om te reizen, kunt u vragen of de verzekeringsarts bij u thuis wil komen of desnoods het gesprek via beeldbellen of telefonisch wil voeren (zie de aanvullende tips daarvoor, hieronder)

 

 1. Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts ook zal nagaan of u in zijn of haar ogen wel de juiste behandeling(en) hebt gevolgd

 

 • Verzamel alle gegevens over de door u gevolgde behandelingen en vraag deze zo nodig op bij uw arts(en), fysiotherapeut, psycholoog enzovoort.

 

 

 • Ga na of u de behandelingen waaraan de verzekeringsarts waarde zou kunnen hechten hebt gevolgd, of dat er misschien nog een behandeling is waarmee u wilt beginnen.

 

 • Hebt u bewust gekozen voor of tegen een bepaalde behandeling, zorg dan dat u dit hebt besproken met uw huisarts of andere reguliere behandelaar. Zet uw argumenten, én die van uw arts of andere behandelaar, goed op een rij.

 

 • Houd er rekening mee dat veel verzekeringsartsen niet zo positief kijken naar alternatieve behandelingen.

 

 1. Denk na over uw opstelling tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

 

 • Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts de wet moet uitvoeren en er dus niet in de eerste plaats is om u te helpen, maar doe ook niet onnodig wantrouwend.

 

 • Doe u niet beter voor dan u bent, maar neem ook geen slachtofferrol aan. Klaag niet, maar leg uit.

 

 • Streef naar erkenning van uw klachten en beperkingen, niet naar erkenning van uw ziekte. Misschien wilt u de verzekeringsarts  informatie over ME/CVS geven. Houd er dan rekening mee dat informatie over wat ME/CVS in uw geval inhoudt hem meer kan zeggen dan algemene informatie.

 

 • U mag het gesprek met de verzekeringsarts (en ook dat met de arbeidsdeskundige) opnemen, zodat u achteraf beter na kunt gaan wat er is gezegd. Laat dit wel vooraf even weten.

 • Zie ook de aanvullende tips voor een keuring via telefoon of beeldbellen, hieronder.

 

 

 1. Vraag na afloop van het gesprek met de verzekeringsarts uw medische rapportage op en gebruik uw recht op correctie en aanvulling

 

 • Vraag de verzekeringsarts om tijdige toezending (vóór het gesprek met de arbeidsdeskundige) van het volledige Medisch Onderzoeksverslag, te herkennen aan de vermelding van de diagnose, niet de verkorte versie (die heet Verzekeringsgeneeskundige Rapportage)! Vraag ook om de door de arts ingevulde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).

 

 • Als in de het medisch onderzoeksverslag of de verzekeringsgeneeskundige rapportage en de FML onjuistheden staan of belangrijke gegevens ontbreken, vraag dan schriftelijk om correctie of aanvulling. Dit is uw wettelijk recht. Op deze website staat hiervoor een voorbeeldbrief.

 

 1. Neem ook het gesprek met de arbeidsdeskundige heel serieus

 

 • Ga na of u de functies of taken die de arbeidsdeskundige voor u selecteert ook daadwerkelijk aankunt met uw opleiding, ervaring en gezondheid. Bent u het niet eens met de geselecteerde functies of taken, zeg dat dan duidelijk.

 

 • Bent u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt verklaard, vraag dan om hulp bij het houden of vinden van werk. Daar hebt u recht op.

 

 1. Informeer u over de uitkering(en) waar u recht op hebt en de verplichtingen die daaraan zijn verbonden

 

 • Stel u goed op de hoogte van de verplichtingen die verbonden zijn aan WIA (WGA en IVA), Wajong, WAO en WAZ. Denk aan de sollicitatie– en re-integratieplicht in het kader van de WGA.

 

 • Krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (meer) of wordt die verlaagd, vraag dan tijdig een andere uitkering aan waar u recht op hebt (WW, Toeslagenwet, IOAW, IOW, bijstand). Houd u aan uw verplichtingen, zoals de sollicitatieplicht.

 

 1. Maak bezwaar en ga in beroep als dat nodig is

 

 • Bent u het niet eens met de uitslag, zoek dan rechtshulp en begin een bezwaarprocedure, en daarna zo nodig een beroepsprocedure. Ook hierover kunt u bij de Steungroep informatie vragen. Let op de uiterste termijnen!

 

 1. Vraag advies en meld uw ervaringen bij de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

 

 • Bij de Steungroep kunt u terecht voor informatie en advies die elders vaak niet te krijgen zijn. Als u donateur bent krijgt u bovendien regelmatig onze nieuwsbrief.

Uw ervaringen met de keuring kunnen de Steungroep helpen om lotgenoten beter te adviseren en om de betrokken instanties te benaderen met voorstellen ter verbetering van de keuringen. We vragen u daarom uw ervaringen aan ons door te geven.

 


Aanvullende tips voor een keuring via telefoon of beeldbellen

Keuren op afstand (via telefoon of beeldbellen) is volgens de Steungroep alleen aanvaardbaar als patiënten daarmee instemmen, en het niet ten koste gaat van een zorgvuldige beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. Iedereen die te maken krijgt met een keuring op afstand door een verzekeringsarts van het UWV raden wij het volgende aan:

 

Bedenk of (beeld)bellen in jouw geval wel de beste manier van keuren is. Dat is niet het geval als:

 • je het zinvol vindt dat je lichamelijk wordt onderzocht;
 • je inschat dat je via de telefoon beter (gezonder, vitaler) overkomt dan je in werkelijkheid bent;
 • je het zinvol vindt dat de arts van dichtbij ziet hoe je eruitziet;
 • je beter kunt communiceren met iemand die je ziet.

 

Als je het gesprek niet per telefoon wilt voeren:

 • vraag om een gesprek op het UWV-kantoor of, zo nodig, bij je thuis;
 • vraag om een tijdelijke oplossing als het gesprek wordt uitgesteld, zoals een voorschot of (beter) een tijdelijke toekenning van een uitkering.
 • als het er alleen om gaat dat jij wilt zien met wie je spreekt: vraag om beeldbellen.

 

Wanneer je het gesprek wél op afstand wilt voeren:

 • bereid je dan net zo goed voor als bij een gewone keuring en zorg voor ondersteuning. Zie hierboven.
 • voer alleen gesprekken volgens afspraak, accepteer niet dat je onverwacht wordt gebeld. (De ervaring leert dat verzekeringsartsen soms zonder afspraak en onaangekondigd bellen, met de vraag: ‘Schikt het?’ Wij raden aan om dan altijd te vragen om uitstel.)
 • vraag van tevoren wat de bedoeling van het gesprek is en waarover het precies zal gaan. (Sommige mensen hebben verschillende zaken naast elkaar lopen bij het UWV). Als de verzekeringsarts dan toch over iets anders begint kun je zeggen dat daar een  nieuwe afspraak over gemaakt moet worden.
 • maak een afspraak voor een zodanige datum dat je voldoende voorbereidingstijd hebt en iemand erbij kan zijn om je te ondersteunen;
 • zorg bij beeldbellen dat de achtergrond geen verkeerde indruk wekt of onnodige informatie over je geeft;
 • maak voor eigen gebruik een geluidsopname van het telefoongesprek. Meld dat wel van tevoren aan de verzekeringsarts.

 

Ook als het gaat om gesprekken met een arbeidsdeskundige of een bedrijfsarts, raden wij je aan om van tevoren goed te bedenken hoe en wanneer je die het beste kunt voeren.

 

Meer informatie

Op deze website van de Steungroep staat veel informatie die van belang is bij een keuring door het UWV, met name op de pagina Keuring WIA, Wajong, ZW, en de pagina Wajong.
Ook vind je hier handige documenten over dit onderwerp:
Handige documenten bij (her)keuring

In oudere brochures van de Steungroep staat ook meer informatie over een goede voorbereiding: 
Handleiding voor de (her)keuring (met in totaal 60 praktische tips)  en de Update keuringen WIA, Wajong WAO en WAZ nr. 1. Deze brochures zijn niet  geactualiseerd. Donateurs van de Steungroep kunnen ze lezen of downloaden vanaf deze website.